Menu
Your Cart

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A.    Általános szabályok:

 

1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egésze a vevő (továbbiakban: Vevő) és a PROTOOL Szerszámipari Kft. (székhely cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. E. ép., Adószám: 10857425-2-41 Cégjegyzék szám: 01 09 265166) mint eladó (továbbiakban: Eladó) - a LISTASHOP.HU üzemeltetője -  között létrejött minden jogviszonyban érvényes és kötelezően alkalmazandó. Felek közt létrejött egyéb szerződés – megrendelés, megrendelés visszaigazolás, szállítási szerződés, szállítási visszaigazolás, javítási szerződés, adásvételi szerződés -  (továbbiakban: Egyedi szerződés)

2.      Az ÁSZF és az Egyedi szerződés eltérése esetén – amennyiben az eltérés kifejezetten megjelölésre került – az Egyedi szerződésben foglaltak az irányadók.

3.      Eladó és a Vevő közötti Egyedi szerződésekkel és egyedi javítási szerződésekkel összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Egyéb szabályozások kizárólag akkor alkalmazandók, ha azokat az Eladó írásban kifejezetten megerősíti. A Vevő részéről az Egyedi szerződéssel kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy(ek) jogosultak nyilatkozattételre.

4.      Az Eladó a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a honlapján (www.protool.hu) mindenkor elérhetővé teszi. Az Eladó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás/ok/ a módosított ÁSZF közzétételét követően megkötött szerződések jogviszonyában alkalmazhatóak. A megkötött szerződések Eladó általi teljesítéséig esetlegesen bekövetkező ÁSZF megváltozásáról az Eladó köteles a Vevőt értesíteni. Amennyiben Vevő általános szerződési feltételeket alkalmaz, a két dokumentumra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:81. § rendelkezései irányadók.

5.      Az Eladó ajánlataiban, kiadványaiban, és egyéb reklámhordozó anyagaiban a szerződés tárgyára vonatkozóan megjelent műszaki adatok és ismertetések nem kötelező érvényűek. Valamennyi szerződéses nyilatkozat, kötelezettségvállalás csak akkor hatályos és érvényes, ha azt az Eladó írásban megerősítette. Az Eladó ajánlata nem minősül a Ptk. 6:73. § szerinti előszerződésnek, illetve a szándéknyilatkozatból eredően kötelezettség kizárólag a nyilatkozatban foglaltak teljesítésére vonatkozóan megkötött külön szerződések alapján, és azokból adódóan keletkezik. Az Eladó a Ptk. 6:75. § szerinti versenyeztetési eljárás során ajánlatához nincsen kötve, kivéve, ha az ajánlatban ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, az Eladó ajánlata nem jelent ajánlathoz kötöttséget, sem pedig szerződéskötésre való kötelezettséget – kivéve amennyiben illetőleg amilyen tartamban azt az ajánlatban az Eladó esetlegesen megjelölte.

6.      Az Egyedi szerződés és az egyedi javítási szerződés megkötése, és azok módosítása kizárólag írásban történhet.

7.      Szerződő felek az Egyedi szerződéssel és az egyedi javítási szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat, továbbá bármely értesítést, kérelmet, számlát, igényt, lemondást és egyéb közlést, amely szerződéses jogviszonyuk keretein belül szükséges vagy megengedett, írásbeli formában kell közölni, és akkor tekintendő megfelelően kézbesítettnek, ha

8.      személyesen került átadásra, és az átvevő az átvevő személyét, aláírását, az átvétel tényét időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha

9.      azt futárszolgálat útján kézbesítették, feltéve, hogy az átvevő az átvevő személyét aláírását, az átvétel tényét, időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha

10.   ajánlott tértivevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére – a vonatkozó jogszabályt is figyelembe véve.

11.   A Szerződő felek kötelesek székhelyük, postacímük megváltozása esetén az új címükről egymást haladéktalanul értesíteni. A Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Egyedi szerződés előlapján megjelölt címre (avagy annak megváltozása esetén a megváltozott címre) a fenti (iii) pont szerinti postai úton elküldött értesítésük a második kézbesítési kísérletkor (a második kézbesítés megkísérlésének napján) akkor is kézbesítettnek és hatályosnak minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át”, ”címzett ismeretlen” avagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezett vissza.

12.   Az Egyedi szerződések alapján létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó függetlenül attól, hogy a Vevő székhelye (lakóhelye) nem Magyarország területén van, továbbá függetlenül attól, hogy a felek az Egyedi szerződésükben a teljesítés helyeként Magyarország területén kívüli helyet kötnek ki.

13.   Az Eladó jogosult az Egyedi szerződés tárgyát képező tételeken, gépen (gépeken) arra utaló jelzés / felirat / logó elhelyezésére, hogy a gép (gépek) az Eladó által került leszállításra. A Vevő ezzel kapcsolatosan semmilyen díjazásra, avagy térítésre nem válik jogosulttá.

14.   A szerződő felek az Egyedi szerződésből és az egyedi javítási szerződésből származó viták – ideértve a szerződés létrejöttére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – békés rendezésére kötelesek törekedni, és e célból tárgyalásokat kezdeményezni.

15.   A jelen szerződésből származó jogviták elbírálására a szerződő felek alávetik magukat – a pertárgy értékétől függően – a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék illetve Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

 

 

B.     A szerződések feltételei:

 

               I. Fejezet: Fuvarozás, birtokbaadás, kárveszély átszállása, késedelem

 

1.      Az Egyedi szerződés tárgyát képező gép (gépek) tényleges birtokbaadása a Vevő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával történik meg, a gép (gépek) birtoka a leszállításkor száll át az Eladóról a Vevőre.

2.      Az Eladó a szállított árunak a Vevő telephelyére történő szállításáig felel az áruban bekövetkező valamennyi kárért. Az áru kirakodása, leemelése a Vevő feladata. A leemeléskor keletkezett bármilyen kárért Eladó nem tartozik felelősséggel. A leemelés előtt Vevő szemlézi a rakományt és rögzíti a csomagoláson található esetleges sérüléseket. Az esetleges külsérelmi nyomokat, a csomagolás sérülését Megrendelő jegyzőkönyvbe veszi, és azt az áru fuvarozását végző cég képviselője/ gépkocsivezetője aláírásával, pecsétjével is igazol. Megrendelő a sérüléseket lefotózza. Jegyzőkönyv hiányában Megrendelő semmiféle esetleges kártérítést nem tud érvényesíteni Eladó felé

 

 

3.      A gép (gépek) jogi birtokbaadására a gép (gépek) vételárának teljes kiegyenlítésekor kerül sor, a gép (gépek) tulajdonjoga a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg száll át Eladóról Vevőre. Amennyiben felek a vételár részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, és a jogügylet a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjog fenntartásával került megkötésre, úgy a gép (gépek) tényleges birtokbaadásának feltétele, hogy a Vevő a gép (gépek) hitelbiztosítéki nyilvántartásban (a továbbiakban: HBNY rendszer) való rögzítése megtörténjen.

4.      A kárveszély az Egyedi szerződés tárgyát képező gép (gépek) B.I.1. pontban rögzített tényleges birtokbaadásakor, azaz a Vevő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával száll át az Eladóról a Vevőre. A Vevő köteles mozgatni a főbejárattól a gépet (gépeket) annak (azoknak) végleges rendeltetési helyéig. A gép (gépek) ezen mozgatásának elvégzéséért, valamint a mozgatás során bekövetkező esetleges károkért a Vevő felelős.

5.      Eladó a tervezett teljesítési határidőt az Egyedi szerződésben jelöli meg. Eladó a tényleges teljesítési határidőről az előleg beérkezését követően írásban tájékoztatja Vevőt. Felek rögzítik, hogy Eladó tényleges teljesítése a mindenkori beszállítói teljesítéstől függő körülmény. Ezért Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az Egyedi szerződésben meghatározott határidőn belül bármikor, illetve az Egyedi szerződésben és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határnap előtt teljesítsen. Vevő tudomásul veszi, hogy az Egyedi szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában az Eladó által az Egyedi szerződésben és visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő csak hozzávetőleg érvényes, és ez a teljesítési határidő az Eladó által igénybevett szállítók szerződésszerű szállításától függ. Minden esetben a teljesítési határidő betartásának feltétele az, hogy valamennyi, a Vevő számára szállításra kerülő gép beérkezzen, valamint az, hogy a Vevő az Egyedi szerződésben kikötött fizetési feltételeket és egyéb szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, illetve teljesítse.

6.      Rendkívüli körülmények esetében a teljesítési határidő 6 (hat) hónappal meghosszabbodik. A jelen pont értelmezése szempontjából rendkívüli körülménynek számít minden olyan esemény, amelyre az Eladó semmilyen befolyással nem rendelkezik, amely kiszámíthatatlan, váratlan, vagy előrelátható, de elkerülhetetlen és Eladó ellenőrzésén kívül esik a szerződés megkötését követően, mint például a gép, illetve a fuvareszköz tartós vagy részleges károsodása, súlyossá váló helyzete, vagy késedelme, továbbá az erőhatalom (vis major), különösen járványhelyzetek (beleértve a COVID 19 okozta pandémiahelyzetet), háború, háborús helyzetnek megfelelő események, állami beavatkozás, kereskedelem és energiapolitikai változások, mindenfajta üzemzavar, sztrájk, a nyersanyag, a fuvareszköz vagy a munkaerő hiánya, vagy a nyersanyag rendkívüli áremelkedése, közlekedési zavarok, kiutazási, beutazási, illetve átutazási tilalom, hajótörés vagy egyéb járműkárosodás. A fentiekre vonatkozóan közömbös az, hogy mindez a származási országban, a tranzit országban vagy a megrendelés helyszínén történik-e.

7.      Felek megállapodnak, hogy Eladó csak abban az esetben hivatkozhat a fentiek szerinti mentesülésre, amennyiben a teljesítést kizáró vagy korlátozó körülményről annak felmerülését követő 24 órában belül írásban értesíti Vevőt. Mindez nem minősül az Eladó szerződésszegésének, ezért Vevő a létrejött Egyedi szerződéstől el nem állhat.

8.      Ilyen esetben Eladó nyilatkozik teljesítési / szállítási szándékának fenntartásáról, vagy annak teljeskörű ellehetetlenüléséről. A fenti kiszámíthatatlan körülményekhez kapcsolódó korlátozó problémák felmerülése esetén - Szállító jogosult a szállítási határidőt 2x 45 munkanappal írásban meghosszabbítani. Ez idő alatt a szerződés csak Felek közös megegyezésével írásban módosítható.

9.      A teljesítés lehetetlenné válásáról, és rendkívüli körülmények beálltáról az Eladó haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelős. Teljesítés illetve szállítás ellehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik.

10.   Amennyiben a Vevő nem képes megfelelő biztosítékot nyújtani egy korábbi Egyedi szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, úgy Eladó jogosult a további Egyedi szerződések alapján fennálló teljesítés megtagadására mindaddig, ameddig a Vevő az esedékes ellenszolgáltatást nem foganatosítja, vagy megfelelő biztosítékot nem nyújt. Amennyiben az Eladó fizetési felszólításának a Vevő nem tesz eleget, úgy az Eladó jogosult elállni valamennyi Egyedi szerződéstől.

11.   A Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az Eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a Vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az Eladónak okozott kárért a Vevő kártalanítási kötelezettséggel, és az Egyedi szerződésben rögzített egyéb költség megfizetésével tartozik.

12.   Az Eladó késedelme esetén a Vevő csak akkor jogosult elállni az Egyedi szerződéstől, ha a késedelem kezdetétől számítva, írásban legalább 60 (hatvan) napos utóteljesítési határidőt szab meg, és ezzel egyidejűleg kifejezetten kiköti, hogy az utóteljesítési határidő nem teljesítése esetére élni kíván elállási jogával. Eladó késedelmére mindemellett a Ptk. kötelezetti késedelemre vonatkozó szabályai az irányadók.

13.   A Vevő késedelmére a Ptk. jogosulti késedelemre vonatkozó szabályai az irányadók. E szabályok mellett az Eladó választása szerint az alábbi igényeket támaszthatja Vevővel szemben:

                                                    i.     60 (hatvan) napos fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult elállni az Egyedi szerződéstől, függetlenül attól, hogy az Eladó bármilyen módon igazolni tartozna a teljesítéshez fűződő érdekmúlását, továbbá függetlenül attól, hogy a Vevő késedelmét kimentette-e; vagy

                                                   ii.     az Egyedi szerződés tárgyát képező gépet a Vevő költségére az Eladó saját raktárában, vagy harmadik személy raktárában tárolhatja, és Vevőnek a tényleges tárolási költséget a tárolás minden megkezdett hetére jogosult felszámítani.

 

II. fejezet: Üzembe helyezés:

 

1.      Amennyiben az Egyedi szerződésben az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépet üzembe helyezi, úgy ez kizárólag az Eladó által erre feljogosított személyek végezhetik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2.      Az Egyedi szerződésben kell meghatározni az üzembe helyezés pontos helyszínét (település neve, irányítószáma, a közterület neve jellege (út, utca, stb.), házszám, épület).

3.      A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az időjárási körülmények szempontjából megfelelő (zárt) helyen kerülhessen sor az üzembe helyezésre. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a padozat teljesen száraz és megkötött legyen. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a helyiség jól megvilágított és jól fűthető legyen. A Vevő köteles gondoskodni továbbá a helyiség elektromos vezetékeinek és csatlakozási helyeinek kiépítettségéről, és a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátásról.

4.      A Vevő köteles az üzembe helyezéshez az Eladó által kielégítőnek tartott számban és mennyiségben segédszemélyzetet, illetve szakembereket, a szükséges berendezéseket és anyagokat rendelkezésre bocsátani. A Vevő köteles továbbá az Egyedi szerződésben az üzembe helyezés támogatására rögzített feladatokat teljesíteni.

5.      Az üzembe helyezés eredményes lezárásáról a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Az üzembe helyezéssel egyidejűleg Eladó átadja az Egyedi szerződésben meghatározott műszaki dokumentációt és/vagy minőségtanúsítást. Vevő tudomásul veszi azt, hogy egyes géptípusoknál nem áll rendelkezésre magyar nyelvű műszaki dokumentáció és/vagy minőségtanúsítás, hanem azok csak idegen nyelven kerülnek átadásra.
A gép átadás-átvételekor annak kicsomagolása és üzembe helyezése Vevő telephelyén, a Eladó jelenlétében történik. Ennek feltételeit Megrendelő – a Eladó által előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátott dokumentációk (gépkönyv, használati utasítás, alaprajz, emelési pontok és áramellátási pontok jelölése, méretek, súly meghatározása) alapján – biztosítja; A gép üzembe helyezésének feltételeinek biztosítása érdekében Vevő a gép leszállításakor gondoskodik az alábbiakról:

                                                    i.     gép kamionról történő levétele

                                                   ii.     gép mozgatása annak pontos működési helyére

                                                  iii.     energiaellátás biztosítása

                                                  iv.     gép bekötésének előkészítése

6.      Az üzembe helyezéssel egyidejűleg Vevő köteles az Egyedi szerződés tárgyát képező gép tekintetében egyedi gépnaplót nyitni és azt folyamatosan vezetni. Vevő minden naptári évben új egyedi gépnaplót köteles nyitni. Vevő köteles az egyedi gépnaplókat a naptári évtől származó három évig megőrizni. A Vevő köteles a gépnaplóban folyamatosan rögzíteni az üzemidőt, az állásidőt, az állásidővel összefüggésben azt is, hogy javítási, karbantartási művelet végzése, géphiba vagy egyéb ok miatt került sor a leállásra, a gépen elvégzett valamennyi javítási, karbantartási műveletet, a műveletet elvégző személy, személyek egyértelmű megjelölésével, valamint az esetleges géphibát. Géphiba esetén a Vevő köteles az általa tapasztalt hibajelenséget is rögzíteni a gépnaplóban. (Gépnapló vezetési és megőrzési kötelezettség)

7.      Az üzembe helyezés során a Vevő megismerkedik a gép üzemeltetésével és a működés közbeni szabályok és előírások betartásával, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismer. A Vevő ezt követően jogosult megkezdeni a gép használatát.

 

III. fejezet: Vételár, fizetési feltételek, biztosítékok:

 

1.      Felek az Egyedi szerződésben rögzítik a gép (gépek) vételárát, valamint a mindenkor érvényes általános forgalmi adót is. A vételár – ettől eltérő rendelkezés hiányában - nem tartalmazza a csomagolás és a fuvarozás költségét.

2.      A megrendelés visszaigazolásában megadott vételártól eltérő árat jogosult az Eladó érvényesíteni, amennyiben az Egyedi szerződés tárgyát képező gép külföldről történő behozatalát vagy áremelkedését terhelő vám, adó, illeték vagy más hasonló kötelezettség, különösen az Európai Unió közösségi joga, adó és dömpingtilalom vagy kényszervámok, vagy más hasonló költségek, vagy a megváltoznak, kivéve, ha a felek az Egyedi szerződésben ettől eltérően állapodnak meg. Eladó az Egyedi szerződés létrejöttét követően is jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Vevő az előleget vagy vételárrészletet a díjbekérő kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem fizeti meg Eladónak.

3.      Eladó a vételárat tartalmazó számlát az Egyedi tárgyát képező gép üzembehelyezésének napját követő 15 (tizenöt) napon belül adja át a Vevőnek.

4.      Amennyiben Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt mértékű - kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A Vevőt terhelő késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha Vevő a késedelmét kimenti. Vevő 60 (hatvan) napos vagy azon túli fizetési késedelem esetén Eladó jogosult elállni a B) rész I. fejezet 8. pontban foglaltak alapján.

5.      Eladót megillető valamennyi követelés, azonnal esedékessé válik, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy egyéb jelentős, az Egyedi szerződésben rá vonatkozó kötelezettségének, vagy a jelen ÁSZF előírásának nem tesz eleget, vagy az Eladó által olyan körülmény válik ismertté, amely alkalmas arra, hogy a Vevő fizetőképességét korlátozottnak tekintse. Az Eladó a Vevő fizetőképességét korlátozottnak tekinti különösen abban az esetben, ha csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás vagy felszámolási eljárás indul Vevővel szemben. Ezekben az esetekben az Eladó B) rész I. fejezet 5. pontjában írtak szerint jár el, a még esetlegesen fennálló szállítást leállítja, illetve azt kizárólag megfelelő biztosíték nyújtása mellett teljesíti. .

6.      Vevő nem jogosult megtagadni a vételár megfizetését, vagy visszatartani a vételár bizonyos részét jótállási vagy kellékszavatossági igénye miatt.

IV. fejezet: Tulajdonjog, hitelbiztosítéki nyilvántartás:

 

1.      A gép (gépek) tulajdonjoga a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg száll át Eladóról Vevőre. Amennyiben felek a vételár részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, az Eladó az Egyedi szerződés tárgyát képező gép tulajdonjogát, és ezzel együtt jogi értelemben vett birtokát a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja.

2.      Amennyiben Vevő a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos tilalmakat megsérti, úgy a vételár 20%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni Eladónak. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt az Eladó választása alapján a hátralékos vételárrész megfizetésének kötelezettsége, avagy az Egyedi szerződés tárgyát képező gép (gépek) visszaszállítási kötelezettsége alól.

3.      A Vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett gépet ugyanolyan gondossággal köteles kezelni, mintha az a Vevő saját tulajdonában állna. Amennyiben a Vevő olyan vagyonbiztosítást köt vagy kötött, amelynek hatálya kiterjed a tulajdonjog fenntartással érintett gépre is, úgy a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi szerződés megkötésével egyidejűleg biztosító által a gépet ért kár esetére fizetendő összeget külön nyilatkozattal az Eladóra engedményezi.

4.      Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével 60 (hatvan) napon túli késedelembe esik, úgy az Eladó jogosult – a B) rész I. fejezet 8. pontban foglalt elállási jogának gyakorlása mellett - a tulajdonjog-fenntartással érintett gépet birtokba venni, és elszállítani a Vevő telephelyéről. A Vevő a gép birtokbavételét és elszállítását köteles tűrni. Az Eladó a birtokbavételt és az elszállítást a Vevő költségére végzi el.

5.      Amennyiben a Vevő bármilyen módon megakadályozza a gép birtokbavételét és/vagy elszállítását, úgy a vételár 1%-ának megfelelő mértékű napi kötbért köteles Eladónak fizetni. A Vevő által fizetendő kötbér összege nem haladhatja meg a vételárat. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt az Eladó választása alapján a hátralékos vételárrész megfizetése, vagy az Egyedi szerződés tárgyát képező gép (gépek) visszaszállítási kötelezettsége alól.

 

 

 

V. fejezet: Felelősség, jótállás és kellékszavatosság:

Felelősség:

1.      Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó kizárja a felelősségét a gondatlansággal okozott, továbbá nem az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Az Eladót tehát a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért terheli felelősség.

Jótállás és kellékszavatosság

1.      Az Eladót a jelen ÁSZF alapján jótállás az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamú jótállási határidőn belül terheli az Egyedi szerződés tárgyát képező gépre.

2.      A jótállási határidő folyása az üzembe helyezés napján kezdődik meg és az Egyedi szerződésben meghatározott ideig tart, de legfeljebb addig, amíg a gép a Vevő tulajdonát képezi.

3.      A Vevő vagy a jótállásra jogosult más személy jótállási igényként kizárólag kijavítást kérhet az Eladótól.

4.      A gép üzembehelyezésekor felmerülő hibát, hiányosságot az átadási-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A később fellépő hibát, hiányosságot az egyedi gépnaplóban kell rögzíteni. A Vevő a hiba, hiányosság felfedezése után 3 (három) napon belül köteles kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő a kifogásolást írásban (vagy Eladó online ügyfélportálján keresztül) köteles közölni az Eladóval. A Vevő köteles a kifogásolásban részletezni azt, hogy milyen hibajelenségeket tapasztal, és a hiba milyen módon és körülmények között keletkezett.

5.      Az Eladót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállási kötelezettség nem terjed ki a gép jelentéktelen méretbeli eltéréseire és/vagy egyéb jelentéktelen műszaki tulajdonságaira.

6.      Az Eladót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállási kötelezettség csak akkor terheli, ha a hiba a szabályszerű, és a műszaki leírással megegyező bevezetés és alkalmazás, kezelés, karbantartás, rendeltetésszerű igénybevétel, használat és a Vevő által alkalmazott szakképzett személyzet kezelése ellenére lépett fel, és az nem a természetes elhasználódás vagy egyes alkotórészek korróziója vagy nem szakszerű javítás, illetve idegen személy által végzett átalakítás következménye.

7.      Az Eladó a kijavítási kötelezettségét a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül befejezi. Az Eladó választása szerint a gép gyártójának közreműködésével, avagy a saját szakembereivel, a saját eszközeivel és a saját anyagával végzi a javítási tevékenységet.

8.      Az Eladót terhelő kijavítási kötelezettségbe értendő az is, ha az Eladó kisebb, meghibásodott részegységet kicserél.

9.      A Vevő köteles biztosítani az Eladó részére azt, hogy szakemberei a géphez hozzáférhessenek. A Vevő köteles biztosítani továbbá a kijavításhoz szükséges folyamatos villamosenergia-ellátást. Amennyiben a Vevő megtagadja a jelen pontban írt kötelezettségeit, úgy ez az Eladót a jótállás körében fennálló javítási kötelezettsége alól mentesíti.

10.   Amennyiben a gép a Vevő telephelyén nem javítható ki, és az Eladó szükségesnek ítéli meg a gép saját telephelyére történő szállítását, úgy a Vevő viseli az oda- és visszaszállítás költségét.

11.   Az Egyedi szerződésben kell rögzíteni a gép fő részegységeit. A gép fő részegységeinek kijavítása esetében a jótállási határidő folyása újból megkezdődik. Egyéb részegységek kijavítása esetében a jótállási határidő folyása nem kezdődik meg újból.

12.   A Vevőt illeti meg a választás joga, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott jótállási feltételek szerint vagy a Ptk. szerint meghatározott kellékszavatosság alapján érvényesíti-e igényét. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-ben meghatározott jótállási igényt (kijavítási igényt) választja, az Eladó nem hivatkozhat a kellékszavatossági határidő elévülésére.

13.   Az Eladót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállás tartalmára, terjedelmére vonatkozóan nem alkalmazandók a Ptk. és más jogszabályok vonatkozó előírásai. A jótállási igénybejelentés kizárólag írásban érvényes a hiba pontos megjelölése, és az Eladó részére való elküldés útján, amelynél az Eladó általi igazolt kézhezvétel időpontja az irányadó. Amennyiben az Eladó 15 (tizenöt) napon belül nem kísérli meg a hiba kijavítását, a Vevő jogosult bírósághoz fordulni; a jótállással kapcsolatos igény kizárólag a jótállási határidő, illetőleg annak elteltét követő 15 (tizenöt) napos elévülési határidőn belül érvényesíthető bíróság előtt.

14.   Az Egyedi szerződésekből származó követelések 1 (egy) év alatt évülnek el. Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt állapít meg, úgy az a határidő az irányadó.

15.   A megengedett állásidő az az időtartam, amely alatt az Egyedi szerződés tárgyát képező gép a szokásos javítási, karbantartási (ideértve a jótállás és/vagy kellékszavatosság alapján végzett kijavítást is) műveletek miatt nem üzemel annak érdekében, hogy a gép folyamatos, biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Az Egyedi szerződés tartalmazhatja az adott gép megengedett állásidejét.

16.   Vevő kizárólag abban az esetben jogosult az Egyedi szerződés tárgyát képező gép működésképtelensége miatt termeléskiesés vagy más hasonló következmény, kár jogcímén igényt érvényesíteni az Eladóval szemben, amennyiben a gép üzemen kívül töltött ideje meghaladja az előző pont szerinti megengedett állásidőt. Vevő kizárólag a megengedett állásidőn felüli időtartamra vonatkozóan jogosult termeléskiesés vagy más hasonló következménykár jogcímén igényt érvényesíteni. Vevő a gép üzenem kívül töltött idejét kizárólag az egyedi gépnaplóban rögzített adatok segítségével igazolhatja.

17.   Amennyiben a Vevő nem tesz eleget a gépnapló vezetési és megőrzési kötelezettségének, vagy az egyedi gépnaplót nem megfelelő tartalommal, hiányosan, homályosan, ellentmondásosan vezeti, úgy termeléskiesés vagy más hasonló következmény, kár jogcímén igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

 

 

C.     Javítási feltételek:

 

1.      A PROTOOL Szerszámipari Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) javítást kizárólag írásban megkötött egyedi javítási szerződés vagy írásbeli megrendelés alapján végez. Az egyedi javítási szerződésben a javítás időtartama munkaórákban kerül meghatározásra. A munkaóra a Vállalkozó által elvégezett munkavégzés figyelembevételével kerül felszámításra. A munkavégzésbe számít bele a Vállalkozó telephelyétől a Vevő telephelyéig tartó utazás és a Vevő telephelyén a munka megkezdésérevaló várakozás időtartama. A munkaórákon kívül kerül felszámításra a javítási anyagköltség.

2.      A Vállalkozó a Vevőnek a Vállalkozóval szembeni lejárt tartozás esetén jogosult a javítási munka elvégzését a tartozás és járulékainak kiegyenlítéséig felfüggeszteni, avagy a Vállalkozó a javítást előleg fizetéséhez kötheti.

3.      Az egyedi javítási szerződésekből származó követelések 1 (egy) év alatt évülnek el. Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt állapít meg, úgy az a határidő az irányadó.


Jelen dokumentum készült: 2020.08.20

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.